January 27, 2023, Friday
२०७९ माघ १३

ब्यापारको नाममा धोकाधड़ी॥

ब्यापारको नाममा धोकाधड़ी, गरीब मानिसलाई ब्यापरको नाममा लूटने प्रथा बढ्दै गएको छ।। ब्यापारको नाममा गरीब मानिसहरु सीट रुपैया ठगने र रुपैया दिन न सकदा धमकी दिएर थुनेर राखने जस्ता घटना हाम्रा समाजमा दींहु घटिरह छ॥