November 27, 2022, Sunday
२०७९ मंसिर ११

निषेधआज्ञाले स्थगित भयो मा. बी. भेड़ियाहीको बैठक

निषेध आज्ञा बावजूद केहि भेड़ियाही गाऊका स्थानियाबासी ले बैठक बसै बयबस्थापन समिति बनाऊं प्रधान अधयापकलाई दबाब दिएको छ। तर निषेध आज्ञाको पालन गर्दै प्रधान अध्यापकले बैठक स्थागित गरेको छ।